Osobné údaje
  
formát rrrr-mm-dd (r-rok, m-mesiac, d-deň), napr. 1987-10-28
Váš účet
aspoň 6 znakov
  všeobecnými podmienkami
 
Podmienky používania serveru
  • autor príspevku sa môže slobodne vyjadrovať na ním zvolenú problematiku, týkajúcu sa tématiky hobby, nie však v rozpore so zákonmi či dobrými mravmi
  • autor príspevku je vlastníkom autorských práv na svoj príspevok a môže s ním ďalej nakladať podľa svojho uváženia
  • redakcia portálu si vyhradzuje právo zasahovať do príspevku, avšak iba na úrovni kontroly gramatiky a štylistiky, redakcia nebude nikdy meniť podstatu príspevku; redakcia je takisto oprávnená sa rozhodnúť, či daný príspevok je vhodné zverejniť a či ho zverejní
  • publikovaním textov na www.hobbyportal.sk dáva autor príspevku súhlas so zverejnením príspevku na portáli
  • úspešnou registráciou vzniká užívateľovi právo publikovať svoje príspevky v systéme www.hobbyportal.sk
  • autor príspevku nesie zodpovednosť za to, že pod svojím menom nezverejňuje cudzí text
  • autor príspevku nesie zodpovednosť za to, že všetky multimediálne súbory použité v príspevku sú nadobudnuté legálnym spôsobom
  • autor príspevku nesmie vo svojom profile zverejniť inú fotografiu, ako svoju vlastnú
  • autor príspevku má právo požiadať o zrušenie svojho článku zo systému www.hobbyportal.sk, o čom následne rozhodne redakcia portálu
Prihlásenie
 
 
Reklama